Polityka prywatności

Kto to Administrator danych?

 

Administrator danych to taki podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.

Innymi słowy, decyduje o tym, po co (cele) i jak (sposoby) wykorzystać dane osobowe.

 

Co to są dane osobowe?

 

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

Osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem, Państwa danych osobowych, jest IP PARTS PIOTR FUTERSKI, z siedzibą: Gulczewo 4, 62-300 Września, NIP: 7671494369 reprezentowany przez: Piotra Futerskiego — właściciela, (dalej zwany jako „IP Parts”) firma świadcząca usługi w zakresie sprzedaży części do maszyn, wynajmu maszyn oraz naprawy maszyn.

 

Z kim się skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest właściciel firmy Pan Piotr Futerski.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 607 671 332

adres e-mail: biuro@ipparts.pl

adres pocztowy: IP PARTS PIOTR FUTERSKI, Gulczewo 4, 62-300 Września

strona internetowa: www.ipparts.pl

 

Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

 

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas składania zamówienia w naszej firmie za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie firmie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez IP Parts?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi związanej ze złożonym zamówieniem,

 

 • obsługi reklamacji, w chwili gdy taka reklamacja zostanie złożona,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie,
 • kontaktowania się z Państwem, w tym również w celach związanych ze świadczeniem usług zgodnie ze złożonym zamówieniem.

 

Poza powyższym, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IP Parts, którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów Ip Parts, produktów oferowanych na platformie Allegro.pl lub usług bądź produktów osób trzecich;

 

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą, tj. poprzez drogę elektroniczną oraz telefon;

 

 • obsługa Państwa zapytań przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności, w przypadku, gdy nie zostało uregulowane należności w terminie wskazanych na fakturach VAT,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych w chwili, gdy windykacja okazała się nieskuteczna
 • prowadzenie analiz statystycznych prowadzonych przez IP Parts
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Państwo wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

 

Czy występuje konieczność podania nam danych osobowych?

 

W celu zawarcia umowy i uzyskania możliwości wykonania jej, a tym samym świadczenia Państwu usług, IP Parts wymaga podania następujących danych:

 

 • w przypadku firm dokonujących zamówienia za pomocą korespondencji elektronicznej, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy, osobiście lub poprzez przedstawiciela firmy – dokonujących wyboru płatności w formie przelewu z odroczonym terminem płatności

 

 • pełna nazwa firmy,
 • NIP,
 • adres siedziby,
 • telefon kontaktowy,
 • e-mail,
 • adres do wysyłki zamówienia, jeśli jest inny niż adres siedziby firmy.

 

 • w przypadku firm dokonujących zamówienia za pomocą korespondencji elektronicznej, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy, osobiście lub poprzez przedstawiciela firmy – dokonujących wyboru płatności w formie przedpłaty lub gotówką

 

 • pełna nazwa firmy,
 • NIP,
 • adres siedziby,
 • adres do wysyłki zamówienia, jeśli jest inny niż adres siedziby firmy

 

 • w przypadku  osób  fizycznych  dokonujących  zamówienia  za  pomocą  korespondencji

elektronicznej, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy, osobiście –                                                                                                                                  dokonujących

płatności w formie przedpłaty lub gotówką

−    imię i nazwisko,

−    adres wysyłki, jeśli wystąpi taka potrzeba

 

W przypadku nie podanych wyżej wskazanych danych osobowych, IP Parts nie będzie mógł zawrzeć z Państwem umowy, co oznacza, iż nie będzie mógł zrealizować zamówienia.

 

Dodatkowo informujemy, iż w sytuacji kiedy wymagać będą tego przepisy prawa, istnieje możliwość wymogu podania przez Państwa innych danych niezbędnych ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami, podanie tych danych jest dobrowolne.

 

Jakie posiadają Państwo uprawnienia wobec IP Parts w zakresie przetwarzanych danych?

 

IP Parts informuje, iż spełni wszystkie Państwa prawa, które wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w sytuacji, gdy:

 

 • zażądają Państwo sprostowania danych osobowych i zauważą, iż przetwarzanie dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 

 • zażądają Państwo usunięcia danych, kiedy dane te nie będą już niezbędne do celów dla których zostały pozyskane,
 • zażądają Państwo usunięcia danych, kiedy zostanie cofnięta zgoda na ich dalsze przetwarzanie,
 • zażądają Państwo usunięcia danych, kiedy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania,
 • zażądają Państwo usunięcia danych, kiedy dane te będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zażądają Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych, w chwili kiedy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe, na okres pozwalający nam sprawdzenie ich prawidłowości
 • zażądają Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych, w chwili kiedy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą chcieli Państwo ich usunąć,
 • zażądają Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych, w chwili kiedy Państwa dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu w przyszłości do dochodzenia lub obrony swoich roszczeń,

 

 • zażądają Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych, w chwili kiedy zostanie przez Państwa wniesiony sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu ustalenia czy istnieją przesłanki prawne po naszej stronie będące nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu,

 

 • zażądają Państwo przeniesienia danych, w chwili kiedy są one przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Na każdym etapie przetwarzania danych w sytuacji, gdyż uważają Państwo, iż IP Parts narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych osobowych?

 

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,

 

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Z prawa do sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na naszą rzecz następujące usługi:

 

 • księgowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • kurierskie i pocztowe w celu dostarczenia Państwu zamówienia,
 • serwisowe, naprawy maszyn i urządzeń – w celu wykonania usługi lub wykonania obowiązków gwarancyjnych lub wynikających z przepisów prawa,
 • windykacyjne w celu dochodzenia roszczeń w chwili braku dokonania zapłaty, o ile wystąpi taka potrzeba

 

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Ip Parts przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej wykonaniu w następujących celach:

 

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat

 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres 3 lat w przypadku przedsiębiorców lub 10 lat w przypadku osób fizycznych
 • statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Ip Parts zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.